מכללה האקדמית בית ברל

המכללה האקדמית בית ברל הפעילה במהלך שנת הלימודים תשע"ו פיילוט של תוכנית "אקדמיה-כיתה" בכמה בתי ספר, הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי, עבור כ-80 סטודנטים הלומדים במכללה. בעקבות הפעלת תוכנית הפיילוט אנו מבקשים להציג כמה תובנות מרכזיות ולארגנן תחת נושא העוגן "שותפות כמנוף להצלחה". בכרזה שאנו מציגים לפניכם בחרנו להבליט את חשיבות הקידום והפיתוח של מיומנויות התקשורת הבין-אישית כתשתית הכרחית לכל עשייה חינוכית-פדגוגית בתכנית "אקדמיה-כיתה", בייחוד בהקשר של העבודה שיתופית בין מורה מכשיר למורה טירון. מניסיוננו, הצלחתם של תהליכי הלמידה-הוראה במסגרת התכנית תלויה בטיב הקשר הבין-אישי הנרקם בין כלל השותפים המעורבים בתוכנית. בכרזה שלפנינו ביקשנו להמחיש כמה היבטים: ראשית, המפגש בין מורה מכשיר לבין מורה טירון משול למפגש בין שני יסודות או אלמנטים שונים, והחיבור ביניהם יוצר משהו חדש ומבטיח. עם זאת, אנו מודעים היטב למורכבות המפגש, ולכן בחרנו להמחישו באמצעות מולקולת מים. עבורנו היא מבטאת מצד אחד רגשות עזים ומורכבות נפשית ומקצועית, ומצד שני, זרימה, התחדשות והזדמנות ליצירה. במובן זה, השותפויות שחווינו בשנה זו אכן קידמו מפגשים פוריים ויצירתיים, ועם זאת זימנו מורכבות רבה שיש להבינה לעומק ולטפחה באופן ראוי ומקצועי. לדידנו, המפתח להצלחת כל עשייה חינוכית, ואף במידה רבה יותר תוכנית "אקדמיה-כיתה", היא פיתוח וקידום הבנה מעמיקה ומיומנויות תקשורת בין-אישית.