תוכנית "סמינר-כיתה" פועלת באופן דומה לתוכנית "אקדמיה-כיתה", בהתאמות קלות למאפיינים הייחודיים של המגזר החרדי.

ואמר רבא סך מקרי דרדקי עשרין וחמשה ינוקי ואי איכא חמשין מותבינן תרי ואי איכא ארבעין מוקמינן ריש דוכנא ומסייעין ליה ממתא. (מסכת בבא בתרא כא א)

עשרים וחמישה תינוקות, למדים אצל מלמד אחד. היו יתר על חמישה ועשרים-עד ארבעים, מושיבין עימו אחר לסייעו בלימודן; היו יתר על ארבעים, מעמידין להם שני מלמדי תינוקות. (משנה תורה, רמב"ם, הלכות תלמוד תורה ב' ה')